Data publikacji
poniedziałek, 11.04.2016, 08:01:17

Autor wpisu
Monika Walkowiak

Społeczności i funkcje

KOMPETENCJE  DOŚWIADCZENIE  ZAUFANIE

DZIELIMY SIĘ POZYTYWNĄ ENERGIĄ
„Energetyka” sp. z o. o., należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,  to jedno z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych na Dolnym Śląsku.

Spółka zajmuje się produkcją, przesyłem oraz dystrybucją ciepła i energii elektrycznej. Produkuje również oraz  dystrybuuje wodę pitną i przemysłową, oczyszcza ścieki, unieszkodliwia odpady, prowadzi obrót produktami naftowymi oraz uprawia rośliny energetyczne.

Każdego dnia z usług „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie korzystają tysiące odbiorców biznesowych, indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Spółka wytwarza ciepło o łącznej mocy 522,4 MWt oraz energię elektryczną o łącznej mocy 101,86 MWe. Energetyka unieszkodliwia i odzyskuje w ciągu roku  25 różnych odpadów o łącznej wielkości około 30.000 m3.

MAMY 20 LAT TRADYCJI
„Energetyka” sp. z o.o. została utworzona na mocy uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 6 grudnia 1995 roku.

Jej struktury organizacyjne opierały się na istniejącym od początku lat 60 XX wieku Oddziale Utrzymania Ruchu, który swoją działalnością obejmował teren nowo powstających wówczas kopalń „Lubin” i „Polkowice – Sieroszowice”.

Działalność gospodarcza Spółki rozpoczęła się 1 lutego 1996 roku.

W kolejnych latach rozwój Spółki następował poprzez włączenie w struktury firmy między innymi  magistralnych sieci ciepłowniczych „Polkowice – Sieroszowice” i „Rudna” a także przejęcie ogółu działalności prowadzonej przez Zakład Gospodarki Wodnej.

W lipcu 2015 nastąpiło przejęcie przez Energetykę Oddziału Obrotu Paliwami Naftowymi z Pol-Miedź Trans sp. z o.o.

W grudniu 2015 Energetyka sp. z o. o.  stała się właścicielem 100% akcji WPEC w Legnicy S.A.

PRODUKUJEMY  PRZESYŁAMY  DOSTARCZAMY

 • Ponad 830 pracowników
 • 4 Wydziały wodno-ściekowe
 • 4 Wydziały cieplno-energetyczne
 • Wydział Sieci Cieplnych
 • Dział Obrotu Produktami Naftowym
 • Wydział Paliw
 • Wydział Usług Elektrycznych i Automatyki
 • Służby Utrzymania Ruchu
 • Operator Bloków Gazowo-Parowych

Wieloletnie doświadczenie i kompetencje kadry technicznej „Energetyka” sp. z o.o. zaowocowało powierzeniem jej roli operatora dwóch nowoczesnych bloków gazowo-parowych w Polkowicach i Głogowie, należących do KGHM Polska Miedź S.A.

NASI KLIENCI:

 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • WPEC w Legnicy S.A.
 • Spółki Grupy Kapitałowej
 • Odbiorcy przemysłowi
 • Odbiorcy komunalni

PRODUKUJEMY ENERGIĘ 

CIEPŁO wytwarzane w źródłach Spółki ma łączną osiągalną moc cieplną 522,4 MWt.

Osiągalna, łączna moc cieplna stanowi sumę mocy cieplnej przy wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji oraz mocy cieplnej kotłów wodnych.

ENERGIA elektryczna wytwarzana jest w 4-ech źródłach o łącznej, elektrycznej mocy zainstalowanej wynoszącej 101,86 MWe

PROWADZIMY GOSPODARKĘ WODNO – ŚCIEKOWĄ

Zabezpieczamy zapotrzebowanie na wodę i odbiór ścieków dla odbiorców przemysłowych zgrupowanych w KGHM Polska Miedź S.A., a także innych zakładów na terenie gmin Lubin, Polkowice, Rudna, Warta Bolesławiecka, Złotoryja, Chocianów, Głogów, Jerzmanowa i Żukowice oraz odbiorców indywidualnych i zbiorowych.

UTYLIZACJA ODPADÓW

Oczyszczamy ścieki przemysłowe i kwaśne powstałe w procesach produkcyjnych Huty Miedzi Głogów i Legnica. Dzięki stosowanym rozwiązaniom technologicznym, unieszkodliwiamy odpady niebezpieczne bez negatywnego oddziaływania na środowisko.

Spółka ma pozwolenie na unieszkodliwianie i odzysk 170 różnych odpadów w grupach od 01 do 20. Obecnie „Energetyka” sp. z o. o. przyjmuje w ciągu roku około 30 000 m3  odpadów.

DOSTARCZAMY WODĘ

Produkujemy i dystrybuujemy około 14 000 000 m3 wody rocznie w tym:

 • 4 000 000 m3 wody pitnej
 • 10 000 000 m3 wody do celów przemysłowych.

Odbieramy i oczyszczamy ponad  8 500 000 m3 ścieków rocznie, w tym ponad 8 000 000 m3 ścieków przemysłowych.

Zagospodarowujemy około 2 500 000 m3  wód deszczowo – przemysłowych rocznie.

Eksploatujemy osiem ujęć wody podziemnej o łącznej wydajności 1500 m3/h oraz dwa ujęcia wody powierzchniowej o łącznej wydajności 3250 m3/h.

Woda ze studni głębinowych podawana jest i uzdatniana w ośmiu stacjach uzdatniania wody.
Ścieki oczyszczane w oczyszczalniach własnych „Energetyki” zagospodarowywane są w systemie zamkniętym, a oczyszczona woda powtórnie wykorzystywana jest w procesie technologicznym przez KGHM Polska Miedź S.A.

DOSTARCZAMY PALIWO

 • Jesteśmy operatorem logistycznym produktów naftowych dla Spółek Grupy Kapitałowej KGHM „Polska Miedź” S.A.
 • Posiadamy wykwalifikowany zespół ludzi, służący wsparciem technicznym i merytorycznym w zakresie prowadzonej działalności.
 • Posiadamy niezbędny potencjał logistyczny, by dostarczyć towar w miejsce wskazane przez klienta.
 • Posiadany przez nas park maszynowy spełnia wszelkie dopuszczenia oraz normy związane z przewozem towarów niebezpiecznych ADR.
 • Posiadamy niezbędne zaplecze techniczne, do składowania i magazynowania produktów naftowych.
 • Jesteśmy jednym z największych operatorów logistycznych na rynku olejów smarowych i silnikowych w regionie.
 • Ze względu na fakt posiadania statusu składu podatkowego, możemy sprzedawać oleje smarowe w trybie zawieszonej akcyzy do podmiotów zużywających.

CHRONIMY ŚRODOWISKO

Działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego mają kluczowe znaczenie w strategii „Energetyka” sp. z o.o.

W ramach przyjętych działań, mających priorytetowe znaczenie w tym obszarze, Spółka modernizuje i unowocześnia zakłady produkcyjne, optymalizuje proces spalania, prowadzi skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła oraz monitoruje emisję zanieczyszczeń do wód i powietrza stosując nowoczesne układy analityczne. Poprzez usprawnienie procesów produkcyjnych oraz działania inwestycyjne, mające na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa ekologicznego. Elektrociepłownie należące do „Energetyka” sp. z o.o. wyposażone są w urządzenia monitorujące w sposób ciągły wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Spółka, prowadząc działalność w zakresie poboru wody i oczyszczania ścieków, stosuje najkorzystniejsze – z punktu widzenia ochrony środowiska – rozwiązania technologiczne. Przedsiębiorstwo posiada trzy oczyszczalnie przemysłowe w Legnicy i Głogowie, w których prowadzony monitoring pozwala na bieżącą analizę ilościową i jakościową emisji zanieczyszczeń. Część ścieków przemysłowych wykorzystywana jest powtórnie w procesach technologicznych Huty Miedzi „Głogów”. Spółka ma dziewięć oczyszczalni ścieków sanitarnych, z których wody wykorzystywane są w procesie flotacji rud miedzi. W sposób ciągły monitorowany jest pobór wody z ujęć wód  podziemnych i powierzchniowych.

„Energetyka” sp. z o. o. odpowiedzialnie gospodaruje odpadami, zgodnie z obowiązującym prawem i planami Spółki. Konsekwentnie realizowana jest zasada oddawania na składowisko tylko tych odpadów, których nie można inaczej zagospodarować. Żużel, podstawowy odpad wytwarzany w Spółce, jest w całości gospodarczo wykorzystywany i odbierany przez odbiorców zewnętrznych.

JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Spółka  konsekwentnie działając na rzecz  ochrony środowiska oraz inwestując w odnawialne źródła energii, wspiera edukację i jest zaangażowana w szereg różnych przedsięwzięć charytatywnych poprzez aktywną współpracę z Fundacją Polska Miedź.

Decyzje biznesowe Spółki podejmowane są ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o region, w tym ochronę środowiska, na terenie którego Spółka prowadzi działalność gospodarczą.

Ambicją „Energetyka” sp. z o.o. jest zrównoważony rozwój, co widoczne jest w wyborze inwestycji, świadczonych usługach oraz codziennych operacjach biznesowych realizowanych zgodnie z przyjętą Strategią Spółki.

 •  Modernizujemy i unowocześniamy nasze zakłady produkcyjne
 • Optymalizujemy proces spalania przez zastosowanie nowoczesnych układów analitycznych
 • Produkujemy ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu poprzez współpracę kotłów z turbozespołami
 • Monitorujemy emisję zanieczyszczeń
 • Racjonalnie gospodarujemy materiałami i surowcami
 • Wykorzystujemy gospodarczo odpady paleniskowe

Firma należy do elitarnego grona uczciwych, wiarygodnych i  godnych zaufania przedsiębiorstw, które w praktyce realizują założenia społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest laureatem konkursu Fair Play (2014, 2015, 2016) oraz Solidna Firma (2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

KIERUNEK  NOWE TECHNOLOGIE

„Energetyka” sp. z o.o. realizując zadania będące podstawowym przedmiotem działalności Spółki oraz obserwując krajowe i światowe kierunki rozwoju, ogromny potencjał do rozwoju upatruje w obszarze nowych, nowoczesnych technologii, które  będą mogły być wykorzystane w przyszłości do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

W chwili obecnej realizowane w Spółce projekty dotyczące m.in.:

 • akumulatorów ciepła – Spółka bierze udział w pracach nad opracowaniem innowacyjnej technologii magazynowania energii i jej  zastosowaniem w procesach przemysłowych
 • rozwoju fotowoltaiki – Spółka w ramach realizowanego projektu „Rozwoju małej fotowoltaiki”  wybudowała, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności pracowników Spółki  3 farmy fotowoltaiczne o mocy  do 100 kW każda. Prowadzony projekt ma charakter badawczo – rozwojowy a jego celem jest ocena i porównanie najnowszych użytkowych technologii ogniw fotowoltaicznych.

Współpraca ze środowiskiem naukowym

„Energetyka” sp. z o.o. prowadzi bieżącą współpracę z czołowymi ośrodkami naukowymi w Polsce tj.m.in.  Politechniką Warszawską, Instytutem Fizyki PAN, Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie oraz Politechniką Wrocławską.