Data publikacji
sobota, 02.08.2014, 18:24:53

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ:

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2017
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

W związku z wprowadzonymi przez PSE S.A. zmianami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (Karta aktualizacji nr CB/17/2017 zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją z dnia 28 lutego 2017 r.   i obowiązująca od 3 marca 2017 r.), które dotyczą wprowadzenia m.in.:

  • zasad certyfikowania Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP;
  • zasad i wymagań dotyczących sposobu pozyskiwania danych pomiarowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed, związanych ze świadczeniem ww. usługi;

zaistniała konieczność aktualizacji IRiESD.

„Energetyka” sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr 1/2017 IRiESD, która określa w szczególności:

  1. zasady weryfikacji Obiektów Redukcji (ORed), na których może być świadczona usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP;
  2. zasady wydawania przez „Energetyka” sp. z o.o.  certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci Spółki;
  3. zasady rejestracji certyfikatów wystawionych przez „Energetyka” sp. z o.o.;
  4. zasady przekazywania danych pomiarowych przez „Energetyka” sp. z o.o. do OSDp     w celu wyznaczenia wolumenu redukcji i rozliczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”,  przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 28 maja 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: ktatusko@energetyka.lubin.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 1/2017

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

„Energetyka” sp. z o.o. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o którym mowa w art. 9d ust. 7 ustawy, po zapoznaniu się z Państwa uwagami zamieści na swojej stronie internetowej www.energetyka.lubin.pl oraz udostępni w siedzibie Spółki do publicznego wglądu, opracowaną Kartę Aktualizacji IRiESD 1/2017 wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Dostępne pliki (w załącznikach poniżej):

Raport z konsultacji Karty Aktualizacji nr 1/2017 IRiESD (w wersji pdf)

Karta Aktualizacji nr 1/2017 IRiESD (w wersji pdf)

 

Projekt Karty Aktualizacji nr 1/2017 IRiESD (w wersji pdf)

Formularz do zgłaszania uwag (w wersji doc)