Data publikacji
sobota, 02.08.2014, 18:28:00

Autor wpisu
Administrator

Społeczności i funkcje

29 grudnia 2009 r. „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie, jako inwestycję długoterminową, dokonała zakupu 85% akcji WPEC w Legnicy SA.

 

Spółka realizuje z WPEC w Legnicy SA wspólną strategię specjalizacji w drodze integracji pionowej. Założono rozwój obu spółek w oparciu o istotne zwiększenie współpracy przy jednoczesnym rozdziale kompetencji. System zintegrowany pionowo objął Spółkę „Energetyka” jako producenta i sprzedawcę hurtowego ciepła oraz WPEC w Legnicy SA skoncentrowanego na dystrybucji i sprzedaży detalicznej ciepła, działających jako jednolity system. W obu spółkach kontynuowane były działania mające na celu zintegrowanie kluczowych obszarów działalności, współpracujących ze sobą tak, aby współdziałały one ze sobą realizując wyznaczone zadania.
Działania integracyjne objęły nie tylko pionową integrację procesów technologicznych, ale również konsolidację WPEC w Legnicy SA jako uczestnika Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA.

Integracja technologiczna ograniczona jest do obszaru terytorialnego Lubina i potencjalnie Legnicy w ramach projektów:

 • PROJEKT „LUBIN I”: Połączenie i optymalizacja systemów energetycznych WPEC w Legnicy S.A. i „Energetyki” sp. z o.o. w zakresie dostaw ciepła dla miasta Lubina – zwiększenie sprzedaży ciepła w wodzie gorącej i zwiększenie ilości produkcji energii elektrycznej, jak również wzrost ilości energii elektrycznej w skojarzeniu.

 

 • PROJEKT „LEGNICA I”: Połączenie i optymalizacja systemów energetycznych WPEC w Legnicy S.A. i „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie, w zakresie dostaw ciepła dla miasta Legnicy – zwiększenie sprzedaży ciepła w wodzie gorącej i zwiększenie ilości produkcji energii elektrycznej, jak również wzrost ilości energii elektrycznej w skojarzeniu zamiast kondensacji.

Zrealizowano szereg zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Lubin I”, które umożliwiły rozpoczęcie dostaw ciepła do miasta Lubina z elektrociepłowni „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie

 

ES

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w ramach w/w projektu przez „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie, należą:

 

 1. modernizacja kotła wodnego WLM25 nr 2 na ściany szczelne w Wydziale EC-1 Lubin;
 2. modernizacja rurociągów wodno-grzewczych polegająca na bezpośrednim przyłączeniu odbiorcy ZG Lubin – Szyb Główny z magistralą EC-2 Polkowice;
 3. modernizacja rurociągów wodno – grzewczych DN500 na Wydziale EC-1 Lubin;
 4. modernizacja starych, wyeksploatowanych dwóch kotłów parowych OR-32 w Wydziale EC-1 Lubin na nowoczesne, wykonane w technologii ścian szczelnych, o wydajności 50 [t/h] pary i sprawności nie niższej od 86 % wraz z układem oczyszczania spalin, SR-S oraz modernizacją pomp zasilających.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w ramach w/w projektu przez WPEC w Legnicy SA, należą:

 

 1. modernizacja Przepompowni wody sieciowej Lubin Wschodni;
 2. budowa rurociągu Dn500 łączącego źródła „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie z przepompownią Lubin Wschodni”.

 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. „Energetyka” sp. z o.o. w Lubinie przejęła całość wytwarzania ciepła dla miasta Lubina. Zwiększono produkcję ciepła w źródłach Spółki „Energetyka” o około 1.130.000 GJ/rok w odniesieniu do roku bazowego tj. 2009 (produkcja ciepła w kotłach 2009 r. – 6.617.867 GJ/rok, a w 2012 r. – 7.711.522 GJ/rok).

W kolejnych latach zakłada się dalszą kontynuację kierunku zmian majątku wytwórczego  tj.:

 • modernizację starych, wyeksploatowanych kotłów na nowoczesne, wykonane w technologii ścian szczelnych i o znacznie wyższej sprawności – wraz z układami pomocniczymi i instalacjami do oczyszczania spalin,
 • wymianę turbozespołów na wersje nowoczesne, wysokosprawne, które wraz ze zmodernizowanymi kotłami stanowić będą trzon produkcji w wysokosprawnej kogeneracji i źródło „czerwonej” energii,
 • modernizację pomp i ich napędów np. zasilających, obiegowych, ograniczających energochłonność produkcji, obniżenie kosztów i umożliwiających pozyskanie „białych certyfikatów”,
 • likwidację zbędnego majątku wytwórczego (kotły wodne) i budowa w tych miejscach bloków biomasowych,
 • dostosowanie układów oczyszczających spaliny do przyszłych wymogów prawnych (ograniczenie emisji pyłów, NOx i SO2), zwłaszcza w przypadku nie uzyskania derogacji – konieczność budowy instalacji odsiarczania spalin.

 

 

Dodatkowo w/w zmiany połączone będą ze wzrostem poziomu automatyzacji i zdalnego sterowania.
Działania modernizacyjne źródeł wytwórczych, poza odtworzeniem majątku wytwórczego i zapewnieniem ciągłości produkcji mają na celu również optymalizację kosztów energii, głównie za sprawą zwiększenia ich sprawności z częściową zmianą paliwa (w tym wykorzystanie biomasy, biogazu czy syngazu).