Sprzedawca zobowiązany

Data publikacji
wtorek, 15.12.2020, 15:30:35

Autor wpisu
Monika Strzechowska

Społeczności i funkcje

Zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.122.2020.MPo1 PW – 260497 z dnia 16 października 2020 r.,  realizując obowiązek wynikający z art. 40 ust. 3 pkt. 1  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.), zwanej  „ustawą OZE”,  w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), oraz art. 90 ustawy OZE, informujemy,  że „ENERGETYKA” sp. z o.o.  została wyznaczona SPRZEDAWCĄ ZOBOWIĄZANYM na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego „ENERGETYKA” sp. z o.o. na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.